Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stavba mlýna 1936 - 1942

Rok 1936

František Dohnal si s myšlenkou stavby vlastního mlýna pohrával velmi dlouho. Stavba vlastního mlýna byla i důvodem, proč se vypravil na podzim roku 1936 i se svou manželkou Friedou Dohnalovou, roz. Hőnlinger) do Argentiny (více zde: https://mlynkvitkovice.estranky.cz/clanky/cesta-do-argentiny.html)

Zatím co on tam jel už podruhé, pro ni byla tahle cesta první. Jel si tam vydělat na svůj nový, moderní automatický válcový mlýn, Dohnalův mlýn. V té době mu bylo 32 let.

Z Argentiny – Marteros, provincia de Cordoba, řešil se svou rodinou plány, kde svůj mlýn vybudovat.

Míst k výstavbě mlýna bylo vícero. Nakonec však zvítězila varianta v Kvítkovicích. Pozemky zde měla Františkova teta Anežka Dohnalová (roz. Rožňáková). Stavbu provázely různé nepříjemnosti. Jednání s úřady bylo zdlouhavé, konkurenci se nelíbil moderní mlýn, který by je mohl ohrozit na výdělcích a do toho všeho vstoupila válka.

Rok 1937

V průběhu prosince 1937 vznikl polohopisný plán obce Kvítkovice za účelem stavby rodinného domu a mlýna, v lednu 1938 pak nákres pro stavbu válcového mlýna pro pana Františka Dohnala v Kvítkovicích a v září 1938 nákres přístavby 1 patrového objektu k mlýnu pana Františka Dohnala v Kvítkovicích. Na plánech se podílel stavitel V. Kašpárek z Napajedel a stavbu mlýna pak realizoval stavitel František Cívela z Otrokovic. Za Františka Dohnala vyřizoval tyhle záležitosti a jednání s úřady jeho strýc Alois Dohnal, který žil v Otrokovicích. Alois byl bratrem zemřelého Františka Dohnala staršího, tedy otce majitele mlýna. Manželkou pana Aloise Dohnala byla Anežka Dohnalová (roz. Rožňáková), které pozemky v Kvítkovicích, kde měl mlýn stát patřily.

Rok 1938

Začátkem roku 1938 zahájil Alois Dohnal jednání s úřady ohledně stavby mlýna.

Otrokovice, 7. ledna, 1938

Komu: Okresnímu úřadu ve Zlíně

Podepsaný žádá zdvořile o komisionélní řízení na stavbu mlýna a rodinného domku na parcele číslo 1421/1 v Kvítkovicích, dle plánů čtyřmo přiložených, zhotovených stavitelem Fr. Čevelou z Otrokovic a prosí by k tomuto řízení přizvali jste správu dráhy Otrokovicko-zlínsko-vizovická dráha „ODZV“ a patřičné plány mlýnu zaslali okresnímu úřadu ve Zlíně, který by den komisionélního jednání stanovil. Majitelka pozemku tohoto se zamýšlenou stavbou souhlasí, což svým podpisem na této žádosti potvrzuje.

V dokonalé úctě, v zastoupení pana Františka Dohnala, t.č. Argentina – Marteros, provincia de Cordoba, jeho strýc a zplnomocněnec.

Alois Dohnal, v Otrokovicích, ulice 28. října čp 44

 

V Otrokovicích dne, 17.1.1938

Komu: okresnímu úřadu ve Zlíně

Podepsaný oznamuje uctivě, že započne v Kvítkovicích provozovati živnost mlynářskou a dovoluje si proto předložiti:

1. svůj křestní list z něhož patrno, že je mu 30 roků, a že je tudíž plnoletý

2. list domovský, z něhož je zřejmá jeho státní příslušnost

3. vysvědčení výučné a o práci z nichž jest vidno, že se živnosti té vyučil a po několik let jako pomocník v ní pracoval

4. příloha svědčící i tom, že jest zapraveno zápisné do společenstva

Maje za to, že vyhovuje všem předpisům řádu živnostenského žádá, aby mu okresní úřad vydal a poslal živnostenský list.

Zplnomocněný Alois Dohnal, za Františka Dohnala

Doba mlynářského zaměstnání:

1.10.1918 – 2.11.1919, mlýn Kudlovice, majitel pan František Talaš

2.12.1919 – 31.12. 1920, mlýn Napajedla, majitel Josef Janiš

1.1.1921 – 30.5.1922 pravděpodobně mlýn Otrokovice, majitel František Sládeček (vykonal zde 27. ledna 1921 totiž mlynářskou zkoušku)

1.8.1922 – 24.9.1924

1.7.1930 – 28.9.1932

1.10.1932 – 15.9.1936

 

V Otrokovicích dne, 15.2.1938

Komu: Okresní úřad ve Zlíně

V úctě podepsaný Alois Dohnal, Otrokovice čp. 44, za Františka Dohnala, tohoto času Morteros, Argentina.

Žádám zdvořile o urychlení postupu komisionální a povolení ku stavbě nového mlýna pro Františka Dohnala v Kvítkovicích.

Doufám, že mojí žádosti snad vyhověno bude, začež znamenám srdečné díky a jsem v dokonalé úctě.

Alois Dohnal, ulice 28. října čp 44, Otrokovice

 

Okresní úřad ve Zlíně dne 15.2.1938

Číslo 644/1-VI.

I. pan Alois Dohnal, v Otrokovicích, ul. 28. října čp 44

Na Vaši žádost dne 7.1.1938 za živnostensko právní schválení jakož i za povolení ke stavbě mlýna na pozemku parc. číslo 1421/1, k. ú. Kvítkovice ustanovuje tímto okresní úřad ve Zlíně podle paragrafu 26 a 30 ž.ř., jakož i podle paragrafu 41 a 137 a 36 a násled. Moravského stavebního řádu komisionální jednání na 21. února 1938 o 14 hod. na místě samém.

Členové komise a účastníci sejdou se v ustanovený den a hodinu na místě samém. O tom se uvědomujete s vybídnutím, aby jste se osobně nebo svým zplnomocněným zástupcem tohoto jednání zúčastnil a přizval k němu stavbyvedoucího.

II. Obecní radě v Kvítkovicích

Na vědomí se žádostí, aby zástupce obce zúčastnil se výše uvedeného jednání. Dále žádá okresní úřad, aby tamní obecní rada pozvala k výše uvedenému jednání sousedy a jiné zájemníky a to nejpozději 48 hodin předem s upozorněním, že v případě námitky proti stavbě dlužno podat nejpozději při tomto komisionálním jednání, jelikož jinak by k nim nebylo přihlíženo. Do plánů lze nahlédnouti u okresního úřadu ve Zlíně v úředních hodinách. Sousedé a jiní zájemníci buďte pozvání na písemné potvrzení, které zástupce obce odevzdá před zahájením jednání řídícímu komise.

III. na vědomí s pozváním k účasti

1. pan Ing. Hashek,

2. pan Ing. Humplík

3. správě dráhy OZV ve Zlíně

 

Pozvání ku komisionélnímu jednání,

Které se koná v pondělí 21. února 1938 o 14 h odpoledne za účelem povolení stavby mlýna na pozemku pana Aloise Dohnala v Otrokovicích čp 44, v katastrálním území Kvítkovice.

Komise se koná na místě samém v uvedenou dobu.

V Kvítkovicích dne 19. února, 1938

Podepsán starosta,

Šiška Bohumír a Chytil Vilém

 

Protokol sepsaný okresním úřadem ve Zlíně 21. 2. 1938 v obci v Kvítkovicích

Předměte jednání:

Předmětem jednání je komisionální řízení stanovené výnosem okresního úřadu ve Zlíně, ze dne 15. února 1938, číslo jednací 644/1/VI za účelem udělení živnostensko-právního schválení, jakož i povolení ke stavbě válcového mlýna na pozemku parcel. Číslo 1421/1, k. ú. Kvítkovice k žádosti Aloise Dohnala v Otrokovicích jakožto zmocněnec Františka Dohnala.

Přítomni:

Za okresní úřad ve Zlíně:

JUDr. Hynek Masařík – komisař polní správy

Ing. Al. Humplík – technický rada

Ing. Jindřich Haschek – vrchní technický komisař

Za obec Kvítkovice: Jindřich Cablík

Za správu OZVD: Rajmund Novák, traťmistr

Sousedé a zájemníci:

Josef Haukvitz – za Viléma Chytila z Otrokovic čp 115

Bohumil Šiška, Kvítkovice čp 121

Anežka Dohnalová

Zmocněnec žadatele: Alois Dohnal v Otrokovicích, ul. 28. října, čp 44

Stavbyvedoucí: František Čevela, stavitel Otrokovice

Průběh a obsah jednání:

Ve stanovenou dobu zahájila řídící komise úřední jednání na místě samém, načež za přítomnosti všech členů komise byly prohlédnuty předložené stavební plány a bylo provedeno ohledání stavebního místa. Podle výsledků tohoto místního šetření podává státní technik popis projektu, stavby mlýna takto:

Projektovaná budova má býti postavena na pozemku parcelní číslo 1421/I, katastrální území obce Kvítkovic, po levé straně místní dráhy OZVD, ve vzdálenosti 56 m od levého kraje drážního tělesa a 58,7m od středu koleje. Podotýká se, že mezi projektovanou mlýnskou budovou a drážním tělesem má býti postavena ve vzdálenosti 38,25m měřeno od středu koleje obytná budova.

Mlýnská budova bude postavena z ohnivzdorného materiálu na betonových základech, zdivo bude cihelné na vápennou maltu, střední pilíře budou provedeny na železobetonu a spojeny průvlaky, které ponesou stropní trámy jednotlivých pater. Výškově bude budova rozdělena na přízemí a tři patra. Výška přízemí a prvního patra bude 3 m, druhého 3,5 m a třetího patra 4,5 m. Střešní konstrukce bude plochá, železobetonová, systém Symplex, krytina Ruberoidová s patřičným sklonem na strany.  Konstrukce stropu jest dřevěná s dřevěnou podlahou (loďovka).

Vnitřek mlýnice bude dostatečně osvětlen denním světlem přicházejícím jednoduchými železnými okny, umístěnými po obou stranách hlavní fronty budovy. Zdivo zvenčí, jakož i stěny uvnitř bude hladce omítnuto a vybíleno. Jednotlivá patra budou spojena mezi sebou dřevěnými schody, opatřenými po obou stranách dvoumadlovým zábradlím. Vpravo mlýnské budovy bude proveden přízemní přístavek určený k umístění pohonných strojů. Taktéž tato budova bude postavena ohnivzdorně na pevných základech s lehkou plochou střešní konstrukce. Vše předchozí jest vyznačeno v předložených plánech. Mimo projekt zamýšlí žadatel v přízemí mlýnské budovy zříditi kancelářskou místnost v rozměrech asi 3 m x 5 m účelným přepažením postranních volných prostor. Tato kancelář bude osvětlena jedním oknem o velikosti 200 cm x 160 cm. Umělé osvětlení v celém mlýně bude elektrické ze sítě SME. Pokud se týče situování projektované budovy vůči sousedstvu, podotýká se, že po levé straně bude sousediti tato s obytnou budovou přízemní ohnivzdorně vystavenou na parc. čísle 1422/II od kteréžto budovy bude mlýn vzdálen svou nejbližší zdí 3 m. V ostatním v celém okolí není žádných budov.

Nejbližší další stávající budovy jsou na pravé straně dráhy, resp. na pravé straně dálkové silnice Kvítkovice-Zlín v obci Kvítkovice. Příjezd k mlýnské provozovně bude možný po obecní cestě parcelní číslo 1557 od které bude nutno zříditi na pozemku k mlýnu zpevněný příjezd. Studna na pitnou vodu bude zřízena na volném prostranství mezi mlýnem a obytnou budovou. Záchod s pisoárem bude pro mlýn k dispozici v obytné budově zvenčí, zvlášť přístupný.

Pokud se týče rozsahu strojního zařízení mlýna bude toto sestávati se šesti 4válcových stolic, s příslušným zařízením pro čištění, vysévání a uskladnění obilí. V předloženém plánu jest zanešeno, toliko schema tohoto zařízení, detailní plán bude předložen až při kolaudaci mlýna, při které bude celé zařízení podrobně popsáno. Hnací transmise mlýna bude uložena v přízemí mlýna a bude naháněna buď elektrickým pohonem nebo parní silou.

 

Vyjádření stran:

1. zástupce obce Kvítkovic nemá proti projektu stavby válcového mlýna žádných námitek

2. zástupce místní dráhy OZVD nemá námitek proti projektu stavby válcového mlýna, žádá však, aby byly splněny tyto podmínky, stanovené v „Prohlášení zástupce dráhy“:

3. Sousedé Haukvitz, v zastoupení Viléma Chytila a Bohumil Šiška nemají proti stavbě válcového mlýna žádných námitek

4. Anežka Dohnalová jako vlastnice pozemku, na němž má býti stavba mlýna provedena, nemá proti projektu stavby žádných námitek a souhlasí, aby na jejich pozemku tato stavba byla zřízena

Návrh komise:

K výsledku provedeného šetření navrhuje komise, aby okresní úřad udělali živnostenské oprávnění schválené níže popsaného mlýna a aby současně udělil povolení k jeho stavbě, budou-li splněny tato podmínky:

1. stavba budiž provedena podle předložených stavebních plánů, při zachování předpisů moravského stavebního řádu

2. plány budou doplněny statistickým výpočtem, všech překladů, stropních konstrukcí, středních nosníků, železo-betonových a výpočtem základové půdy, jakož i dokladem o její únosnosti.

3. veškeré východy ze mlýna navenek vedoucí budou upraveny k otevírání navenek

4. mlýnice, jakož i ostatní místnosti mlýnské budovy budou řádně ventilovány ventilačními křídly umístěnými v každé horní třetině okna a sklopnými kol spodní vodorovné osy dovnitř s příslušným zařízením na otvírání a zavírání.

5. elektrické vedení a jeho instalace bude provedena podle předpisů ESČ, v Praze odbornou konces. firmou.

6. podlahy budou zřízeny bez štěrbin (na drážku). Podlaha ve strojovně a v přízemí bude provedena betonová s betonovým soklíkem u stěn, tak, aby čištění podlah bylo usnadněno.

7. Otvory v podlaze pro dřevěné schody a procházející řemeny jakož i násypné otvory budou olištovány. Schody budou opatřeny oboustranným pevným dvoumadlovým zábradlím.

8. Z každého patra mlýna a to aspoň při jednom okně budou zřízeny trvale na venkovní zdi železné žebříky umožňující rychlý sesun z pater

9. Bude postaráno o pitnou vodu zřízením studny vzdálené aspoň 6 m od žumpy

10. pro provozovnu bude zřízen záchod se žumpou nepropustnou, navenek větranou. K záchodu bude přičleněn též pisoár.

11. Bude-li použito k pohonu mlýna parní síly, musí býti příslušný kotel před uvedením do provozu podroben zostřené tlakové zkoušce. Příslušný certifikát bude u kolaudace předložen. Parní kotel musí býti přihlášen k dozoru státnímu zkušebnímu komisaři. Obsluhou parního kotle musí býti prověřena jen osoba kvalifikovaná.

12. Hlavní transmise mlýna musí býti opatřena jednou pevnou a jednou volnou řemenicí s příslušnou spojkou za účelem okamžitého vypnutí této transmise z provozu.

13. Mlýnské stroje musí býti rozestavěny tak, aby jejich obsluha byla bezpečná a pohodlná. Vzdálenost mezi stroji musí býti nejméně 70 cm široká a pracovní chodba vedle strojů aspoň 1 metr.

14. Veškeré nebezpečné části strojů jako řemeny, řemenice, zuby ozubených kol, vyčnívající klíny musí býti opatřeny pevnými chránítky. Řemeny, procházející stropy, musí býti ohraženy do výše 1, 60 m nad podlahu.

15. Ve mlýnici budou též vyvěšeny tyto vyhlášky:

a) kouření a zacházení s otevřeným světlem zakázáno

b) nahazování řemenů a oprava strojů za chodu jest zakázáno

c) návod o první pomoci při úrazech elektrickým proudem

 

16. V přízemním a nejhořejším patře mlýnice bude při ruce spolehlivý hasící přístroj a na dvoře při mlýně alespoň 1 m3 písku (kubický metr) pro případ první požární pomoci.

17. pro případ zaměstnávání pomocných sil budiž postaráno o zřízení místnosti, vybavených lůžkem a umývacím zařízením

18. Uvedení hnacích strojů do chodu musí býti ze strojovny signálním zařízením oznámeno do všech pater mlýna

19. V každém patře buď vyvěšeno návěstí:

Podlaha tohoto patra může býti zatížena jen do ____ kg na 1 m2, nebo na výšku ____ centimetry volně uloženého obilí

20. Aspirace všech strojů musí býti řádně provedena

21. Pro případ první pomoci při úrazech budiž zřízena domácí lékárnička s potřebným obvazovým a desinfekčním materiálem

22. Budou též splněny přesně podmínky zástupce správy OZVD

Stavební hodnota výše popsaného mlýna se strojním zařízením oceňuje se na částku 400 000 Kč s kterýmžto oceněním žadatel souhlasí. Žadatel bere obsah protokolu se souhlasem na vědomí a zavazuje se stanovené podmínky dodržeti.

 

Strojní zařízení a pracovní postup nového mlýna Františka Dohnala v Kvítkovicích

Obilí se bude sypati v přízemí do násypného koše, odtud výtahem se dopraví do příslušného zásobníku, který jest umístěn na válcové podlaze a sahá do třetího poschodí pod střechu. Obilí z tohoto zásobníku bude dopravováno výtahem do podstřeší na tatár kombinovaný s magnetem a trieurem, kde se odstraní produkty lehčí než zrno a částečky železa.

Takto vyčištěné obilí padá do zásobníku nad loupačkou. Loupačka nám zbaví zrno slupky a klíčků a pak zrno jde výtahem znovu na podstřeší, kde na hranolovém vysévači se zrno dodatečně zbaví prachu a klíčků. Důkladně vyčištěné obilí padá vlastní vahou do zásobníku nad stolicemi k semílání.

Řádně vyčištěné obilí ze zásobníku půjde na první stolici a z této pak postupně promleté půjde automaticky na druhou, třetí a čtvrtou šrotovku. Vyčištěné krupice od reforem na první, druhou, třetí, čtvrtou, pátou a šestou hladkou stolici tak, že celý mlecí postup bude úplně automatický. Mouka od vysévačů půjde též šneky automaticky do míchačky, kde se promíchá a smíchaná se bude plniti do pytlů a po spouštěči pytle mouky spouštěti z prvního poschodí na vozy.

Mlýn jest i pro mletí žita.

Žito po vyčištění přichází šnekem do zásobníku nad žitnou stolici. Melivo jest dopravováno do podstřeší na rovinný vysévač, kde se odseje mouka. Přepad od vysévače padá zpátky do zásobníku nad stolici. Mouka se odchytává na manipulační podlaze.

Aspirace strojů:

Aspiráteur je aspirován do cyklonu v podstřeší. Loupačka je aspirována do tlakového filtru na válcové podlaze. Reformy jsou aspirovány do tlakových filtrů v podstřeší. Stolice a vysévače jsou aspirovány do sacího filtru v podstřeší.

Váha mlýnských strojů:

1. poschodí

Šrotovník

850 – 1000 kg

Šest čtyřválcových stolic

16 380 – 17 400 kg

Loupací stroj

700 – 900 kg

Míchačka

1600 – 1700 kg

 

3. poschodí

Aspirateur

600 kg

Trieur

250 kg

Špicový cylindr

600 kg

Tři rovinné vysévače

5400 kg

Dvě reformy

1300 kg

 

Váha transmisí a jiných pomocných strojů jako výtahů, šneků a košů nedá se ani přibližně udati.

Zatížení poschodí:

1. poschodí

1 230 kg/m2

2. poschodí

800 kg/ m2

3. poschodí

700 kg/ m2

 

Předloženo při komisionelním jednání konaném 21.2. 1938 v Otrokovicích.

Schvaluje se za podmínek výměru okresního úřadu ve Zlíně ze dne 28.2.1938, číslo 2529/VI

 

Od: Okresní úřad ve Zlíně dne 28. února, 1938

Číslo 2529/I-VI

Pro Dohnal František, stavba válcového mlýna v Kvítkovicích

Výměr

Pan František Dohnal, v Otrokovicích, ulice 28. října čp 44

Do rukou zmocněnci panu Aloisi Dohnalovi

K Vaší žádosti ze dne 7. ledna 1938 za povolení ke stavbě a živnostensko-právní schválení, válcového mlýna, projektovaného na pozemku parc. číslo  1421/1 k.ú Kvítkovice bylo vypsáno výnosem okresního úřadu ze dne 15. února, 1938 číslo jednací 644/1-VI. místní šetření na den 21. února 1938 při němž bylo zjištěno toto:

Projektovaná budova má býti postavena na pozemku parcelní číslo 1421/I, katastrální území obce Kvítkovic, po levé straně místní dráhy OZVD, ve vzdálenosti 56 m od levého kraje drážního tělesa a 58,7 m od středu koleje. Podotýká se, že mezi projektovanou mlýnskou budovou a drážním tělesem má býti postavena ve vzdálenosti 38,25 m měřeno od středu koleje obytná budova.

Mlýnská budova bude postavena z ohnivzdorného materiálu na betonových základech, zdivo bude cihelné na vápennou maltu, střední pilíře budou provedeny na železobetonu a spojeny průvlaky, které ponesou stropní trámy jednotlivých pater. Výškově bude budova rozdělena na přízemí a tři patra. Výška přízemí a prvního patra bude 3 m, druhého 3,5 m a třetího patra 4,5 m. Střešní konstrukce bude plochá, železobetonová, systém Symplex, krytina Ruberoidová s patřičným sklonem na strany.  Konstrukce stropu jest dřevěná s dřevěnou podlahou (loďovka).

Vnitřek mlýnice bude dostatečně osvětlen denním světlem přicházejícím jednoduchými železnými okny, umístěnými po obou stranách hlavní fronty budovy. Zdivo zvenčí, jakož i stěny uvnitř bude hladce omítnuto a vybíleno. Jednotlivá patra budou spojena mezi sebou dřevěnými schody, opatřenými po obou stranách dvoumadlovým zábradlím. Vpravo mlýnské budovy bude proveden přízemní přístavek určený k umístění pohonných strojů. Taktéž tato budova bude postavena ohnivzdorně na pevných základech s lehkou plochou střešní konstrukce. Vše předchozí jest vyznačeno v předložených plánech. Mimo projekt zamýšlí žadatel v přízemí mlýnské budovy zříditi kancelářskou místnost v rozměrech asi 3m x 5m účelným přepažením postranních volných prostor. Tato kancelář bude osvětlena jedním oknem o velikosti 200 cm x 160 cm. Umělé osvětlení v celém mlýně bude elektrické ze sítě SME. Pokud se týče situování projektované budovy vůči sousedstvu, podotýká se, že po levé straně bude sousediti tato s obytnou budovou přízemní ohnivzdorně vystavenou na parc. čísle 1422/II od kteréžto budovy bude mlýn vzdálen svou nejbližší zdí 3 m. V ostatním v celém okolí není žádných budov.

Nejbližší další stávající budovy jsou na pravé straně dráhy, resp. na pravé straně dálkové silnice Kvítkovice-Zlín v obci Kvítkovice. Příjezd k mlýnské provozovně bude možný po obecní cestě parcelní číslo 1557 od které bude nutno zříditi na pozemku k mlýnu zpevněný příjezd. Studna na pitnou vodu bude zřízena na volném prostranství mezi mlýnem a obytnou budovou. Záchod s pisoárem bude pro mlýn k dispozici v obytné budově zvenčí, zvlášť přístupný.

Pokud se týče rozsahu strojního zařízení mlýna bude toto sestávati se šesti 4válcových stolic, s příslušným, zařízením pro čištění, vysévání a uskladnění obilí. V předloženém plánu jest zanešeno, toliko schema tohoto zařízení, detailní plán bude předložen až při kolaudaci mlýna, při které bude celé zařízení podrobně popsáno. Hnací transmise mlýna bude uložena v přízemí mlýna a bude naháněna buď elektrickým pohonem nebo parní silou.

Vyjádření stran:

1. zástupce obce Kvítkovic nemá proti projektu stavby válcového mlýna žádných námitek

2. zástupce místní dráhy OZVD nemá námitek proti projektu stavby válcového mlýna, žádá však, aby byly splněny tyto podmínky, stanovené v „Prohlášení zástupce dráhy“:

3. Sousedé Haukvitz, v zastoupení Viléma Chytila a Bohumil Šiška nemají proti stavbě válcového mlýna žádných námitek

4. Anežka Dohnalová jako vlastnice pozemku, na němž má býti stavba mlýna provedena, nemá proti projektu stavby žádných námitek a souhlasí, aby na jejich pozemku tato stavba byla zřízena

 „Prohlášení zástupce dráhy“:

1. Otvory ve střeše a ve štítu směrem ke dráze smí být zřízeny jen v případech nevyhnutelných. Takové otvory musí být zaskleny nebo opatřeny hustou drátěnou sítí.

2. Na pozemek dráhy nesmí být sváděna voda jakéhokoli původu

3. Stavebník zřekne se za sebe a své právní nástupce proti správě dráhy nároků na náhradu veškeré škody, která by mohla vzniknouti za stavby nebo po stavbě na stavebním objektu, tj. na stavbě mlýna a předmětech v něm uložených provozem dráhy, zejména odletujícícmi jiskrami a otřásáním půdy. Naopak se stavebník zavazuje, že pokryje správě dráhy úplné odškodnění a zastoupení, kdyby za provádění a trvání stavby vznikla nějaká škoda jí nebo osobám třetím, jimž jest dráha povinna ručiti.

4. Zřídí-li stavebník později v požárním pásmu dráhy neozhnivzdorné stavby, k nimž jest sice třeba souhlasu železničního dozorčího úřadu, nikoli však povolení stavebního úřadu, platí rovněž podmínky uvedené v odstavci 3

5. Hranice dráhy nesmí býti stavbou překročeny ani ve vzdušené čáře bez svolení správy dráhy.

6. Jest nepřípustné volné ukládání snadno zápalných látek v požárním pásmu dráhy, tj. 60 m od osy krajní koleje. Místnosti v požárním pásmu dráhy, ve kterých se takové látky ukládají, musí býti uzavřeny ohnivzdorně a bezpečně.

7. Zvláštní podmínky: Stavební předloží dodatečně příčný řez od novostavby ke drážnímu tělesu a technický popis stavby

 

Na podkladě výsledků místního šetření a předložených plánů uděluje Vám okresní úřad ve smyslu ustanovení § 41 a 137 moravského stavebního řádu povolení ke stavbě a ve smyslu ustanovení § 30 řádu živnostensko-právního schválení válcového mlýna na pozemku parcelní číslo 1421/I, katastrální území obce Kvítkovice, bude-li vyhověno těmto podmínkám:

1. stavba budiž provedena podle předložených stavebních plánů, při zachování předpisů moravského stavebního řádu

2. plány budou doplněny statistickým výpočtem, všech překladů, stropních konstrukcí, středních nosníků, žel.betonových a výpočtem základové půdy, jakož i dokladem o její únosnosti.

3. veškeré východy ze mlýna navenek vedoucí budou upraveny k otevírání navenek

4. mlýnice, jakož i ostatní místnosti mlýnské budovy budou řádně ventilovány ventilačními křídly umístěnými v každé horní třetině okna a sklopnými kol spodní vodorovné osy dovnitř s příslušným zařízením na otvírání a zavírání.

5. elektrické vedení a jeho instalace bude provedena podle předpisů ESČ, v Praze odbornou konces. firmou.

6. podlahy budou zřízeny bez štěrbin (na drážku). Podlaha ve strojovně a v přízemí bude provedena betonová s betonovým soklíkem u stěn, tak, aby čištění podlah bylo usnadněno.

7. Otvory v podlaze pro dřevěné schody a procházející řemeny jakož i násypné otvory budou olištovány. Schody budou opatřeny oboustranným pevným dvoumadlovým zábradlím.

8. Z každého patra mlýna a to aspoň při jednom okně budou zřízeny trvale na venkovní zdi železné žebříky umožňující rychlý sesun z pater

9. Bude postaráno o pitnou vodu zřízením studny vzdálené aspoň 6 m od žumpy

10. pro provozovnu bude zřízen záchod se žumpou nepropustnou, navenek větranou. K záchodu bude přičleněn též pisoár.

11. Bude-li použito k pohonu mlýna parní síly, musí býti příslušný kotel před uvedením do provozu podroben zostřené tlakové zkoušce. Příslušný certifikát bude u kolaudace předložen. Parní kotel musí býti přihlášen k dozoru státnímu zkušebnímu komisaři. Obsluhou parního kotle musí býti prověřena jen osoba kvalifikovaná.

12. Hlavní transmise mlýna musí býti opatřena jednou pevnou a jednou volnou řemenicí s příslušnou spojkou za účelem okamžitého vypnutí této transmise z provozu.

13. Mlýnské stroje musí býti rozestavěny tak, aby jejich obsluha byla bezpečná a pohodlná. Vzdálenost mezi stroji musí býti nejméně 70 cm široká a pracovní chodba vedle strojů aspoň 1 metr.

14. Veškeré nebezpečné části strojů jako řemeny, řemenice, zuby ozubených kol, vyčnívající klíny musí býti opatřeny pevnými chránítky. Řemeny, procházející stropy, musí býti ohraženy do výše 1, 60 m nad podlahu.

15. Ve mlýnici budou též vyvěšeny tyto vyhlášky:

a) kouření a zacházení s otevřeným světlem zakázáno

b) nahazování řemenů a oprava strojů za chodu jest zakázáno

c) návod o první pomoci při úrazech elektrickým proudem

 

16. V přízemním a nejhořejším patře mlýnice bude při ruce spolehlivý hasící přístroj a na dvoře při mlýně alespoň 1 m3 písku (kubický metr) pro případ první požární pomoci.

17. pro případ zaměstnávání pomocných sil budiž postaráno o zřízení místnosti, vybavených lůžkem a umývacím zařízením

18. Uvedení hnacích strojů do chodu musí býti ze strojovny signálním zařízením oznámeno do všech pater mlýna

19. V každém patře buď vyvěšeno návěstí:

Podlaha tohoto patra může býti zatížena jen do ____ kg na 1 m2 , nebo na výšku ____ centimetry volně uloženého obilí

20. Aspirace všech strojů musí býti řásně provedena

21. Pro případ první pomoci při úrazech budiž zřízena domácí lékárnička s potřebným obvazovým a desinfekčním materiálem

22. Budou též splněny přesně podmínky zástupce správy OZVD

 

Živnostenskému úřadu zůstává vyhraženo, jestli že by pro sousedstvo provozovny nastaly závady ze stanoviska živnostenské policie nepřípustné, aby nařídil podle svého uvážení potřebná opatření, jimiž by tyto závady byly zmenšeny na nejmenší míru a majitel provozovny jest povinen opatření úřadem nařízená provésti.

O splnění těchto podmínek budiž zdejšímu okresnímu úřadu podána zpráva nejdéle do 1. července 1939 a současně požádáno o kolaudaci. Komisionální výdaje jest jste povinni ve smyslu ustanovení paragrafu 127, vládního nařízení číslo 8/1928 Sb.z a n. hraditi se předpisují zvláštním výměrem.

Rovněž dávka za úřední úkony se předpisuje odděleně. Jedna souprava schválených plánů se vrací. Z tohoto výměru lze do 15 dnů podati po jeho doručení u okresního úřadu ve Zlíně odvolání k zemskému úřadu v Brně.

 

Protokol na obecní úřad v Kvítkovicích dne 23. března, 1938 

Předmětem jednání je povolení stavby rodinného domku pro pana Františka Dohnala na pozemku parcelní číslo 1421/1 v katastrálním území v Kvítkovicích.

Komise sešla se v ustanovenou hodinu na místě samém a po prohlídce staveniště a plánů byl sepsán protokol.

 

Okresní úřad ve Zlíně, dne 11. července, 1938

Číslo 650/1-VI, František Dohnal

Věc: Vylučující důvody ze živnosti

Komu: Velitelství četnické stanice v Březolupech, okr. Uherské Hradiště

Shora jmenovaný, narozený dne 25.4.1904 v Topolné, příslušný do Komárova u Uh. Hradiště ohlásil u zdejšího úřadu živnost mlynářskou se stanovištěm v Kvítkovicích.

Žádám o vyšetření vylučujících důvodů ve smyslu § 5 a § 6 živnostenského řádu a zda žadatel splnil odvodní povinnost (§ 78 lit. b) č. 141/1927 Sb.

Podpis okresní hejtman (podpis nečitelný)

 

Velitelství četnické stanice, Březolupy, dne 21. července.1938

Komu: okresní úřad Zlín

Oznamuji, že proti Františku Dohnalovi nebylo zde zjištěno žádných závad ve smyslu § 5 a § 6 živnostenského řádu. Šetřením na obecním úřadě v Komárově, okres Uherské Hradiště bylo zjištěno, že ve spise jmenovaný František Dohnal zdržuje se již asi po dobu 3-4 roků v Americe a snad se ani nyní do ČSR nevrátil. O živnost mlynářskou za něj žádá jeho strýc Alois Dohnal bytem v Otrokovicích. Dle udání starosty obce Komárova splnil František Dohnal odvodní povinnost.

Cestou stanice Otrokovice vzhledem k místu stanovišti živnosti k přezkoušení zdejšího šetření u Aloise Dohnala v Otrokovicích k vyjádření se tamní stanice ve věci žádosti o živnost mlynářskou a k přímému vyřízení.

Velitel stanice: vrchní strážník (podpis asi Gazdoš)

Velitelství četnické stanice Otrokovice, 25. července, 1938

Komu: okresní úřad Zlín

Oznamuji, že proti žadateli Františku Dohnalovi nebyly vyšetřeny žádné závady ve smyslu § 5 a § 6 živnostenského řádu. Žadatel František Dohnal podle udání jeho strýce Aloise Dohnala z Otrokovic, číslo popisné 44, zdržuje se v Argentině v Monteros, provincie de Cardoba FCCA, odkud se údajně vrátí a bude bydleti v Kvítkovicích, asi koncem tohoto roku.

Velitel stanice prap. Polášek

 

Společenstvo mlynářů okresu Uhersko Hradišťského

Ve Veselí nad Moravou dne: 1. srpna 1938

Okresnímu úřadu ve Zlíně

Na přípis číslo jednací 650/1/VI ze dne 11. 7. 1938 žádá podepsané společenstvo, by Františku Dohnalovi nebyl vydán živnostenský list k Oprávnění provozování živnosti mlynářské ve Kvítkovicích, ježto žadatel bydlí toho času v Argentině, proto nemůže současně provozovati živnost mlynářskou ve Kvítkovicích.

Společenstvo mlynářů, politického okresu Uh-Hradišťského, Karel Žižlavský, t.č. předseda

 

Od: Živnostenský inspektorát v Kroměříži, dne 23. listopadu 1938

Věc: firma František Dohnal, majitel Alois Dohnal, mlýn v Kvítkovicích, schválení závodu

Komu: okresní úřad ve Zlíně

Živnostenský inspektorát žádá a zaslání opisu povolovacího výměru číslo jednací 2529/I-VI ze dne 28.2.1938 vydaného Vašim úřadem a týkajícího se živnostensko-právního schválení automatického mlýna na území katastru obce Kvítkovic. Povolovací výměr byl doručen Aloisi Dohnalovi, bytem v Otrokovicích, ulice 28. října čp 44 a majitelem mlýna je František Dohnal, synovec výše jmenovaného, který je tohoto času ještě v zahraničí

Přednosta úřadu, vrchní rada živnostenské inspekce

 

Rok 1939

V Praze, 22.února, 1939

Od: Mlynářské ústředí republiky Česko-slovenské, Praha 2, Václavské náměstí 60

Věc: František Dohnal, stavba mlýna Kvítkovice

Komu: okresní úřad Zlín,

Pan František Dohnal, mlynář v Kvítkovicích nám oznámil, že započal se stavbou mlýna. Jako organizace ustanovením paragrafu 3, vládního nařízení 363/1938 Sb. pověřená zjišťováním, evidencí a kontrolou výrobní schopnosti mlýnů, žádáme o laskavé sdělení zda, kdy a pod jakým číslem byla výše jmenovanému povolena stavba provozovny a uděleno živnostensko-právní schválení.

V dokonalé úctě Mlynářské ústředí republiky Československé

Dne 25.2.1939

 

 

Okresní úřad ve Zlíně, 3. března 1939

Komu: firma František Dohnal, stavba válcového mlýna

Komu: Mlynářskému ústředí republiky Československé v Praze, Václavské náměstí 60

K tamnímu dotazu sdělujeme, že výměrem okresního úřadu ve Zlíně ze dne 28.2.1938, číslo  2529/I-VI/38 bylo uděleno živnostensko-právní schválení, jakož i povolení ke stavbě válcového mlýna Františka Dohnala v Kvítkovicích. Mlýn je projektován na parcele číslo 1421/1 k.ú. Kvítkovice.

Odesláno 6.3.1939

 

 

Okresnímu úřadu Zlín (došlo 6.3.1939)

Na základě vládního nařízení 265 žádám znovu o povolení ke stavbě a provozu mlýna v tom rozsahu, jako u mé první žádosti ze dne 7. ledna 1938 a jak mi bylo povoleno ve výměru číslo 2529/I-VI ze dne 28. února 1938.

Okresní úřadě prosím zdvořile o příznivé vyřízení této žádosti, děkuji za Vaši ochotu a laskavost a znamenám se.

S projevem dokonalé úcty

František Dohnal, ul. 28. října čp 44

 

 

Okresní úřad ve Zlíně, 16. března 1939, čísl. 3957/1/VI/39

Výměr

Adresát pan František Dohnal, mlynář v Otrokovicích, 28. října, čp 44

Výměrem okresního úřadu ve Zlíně ze dne 28. února 1938, číslo 2529/1/VI bylo Vám uděleno povolení ke stavbě a živnostensko-právní schválení válcového mlýna, projektovaného na pozemku par.číslo 1421/1 k.ú Kvítkovice za podmínek, předepsaných tímto výměrem pro jejichž splnění stanovená lhůta, již uplynula podle ustanovení § 2, odstavce 2, vládního nařízení číslo 265/1938 Sb.

K Vaší žádosti došlé dne 6. března 1939 uděluje okresní úřad se zřetelem k předpisu § 2, odstavce 2, litery b) vládního nařízení č. 265/1938 Sb. ve smyslu ustanovení § 41 a 137 moravského stavebního řádu a ve smyslu § 30  ž.ř živnostensko-právní schválení, jakož i povolení ke stavbě válcového mlýna, projektovaného na pozemku č. 1421/1, k.ú. Kvítkovice, bude-li vyhověno všem podmínkám, obsaženým ve shoda uvedeném výměru okresního úřadu a současně vyslovuje, že proti schválení projektované živnostenské provozovny není námitek z hlediska mimořádných hospodářských poměrů nebo z důvodů veřejných zájmů.

Živnostenskému úřadu zůstává vyhraženo, jestliže by pro sousedstvo provozovny nastaly závady ze stanoviska živnostenské policie nepřípustné, aby nařídil podle svého uvážení potřebná opatření, jimiž by tyto závady byly zmenšeny na nejmenší míru a majitel provozovny je povinen opatření úřadem nařízená provésti.

O splnění stanovených podmínek budiž okresnímu úřadu podána zpráva nejdéle do 16. června 1939 a současně buď požádáno o kolaudaci.

Tato lhůta může býti podle ustanovení § 33, odstavce 2, živnost. řádu k Vaší žádosti prodloužena, budou-li proto zřetele hodné důvody. O Vyměření a předepsání dávky z úředních úkonů ve věcech správních okresní úřad upouští podle ustanovení § 2, odst. 2, litery b), vládního nařízení č. 265/1938 Sb.

Z tohoto výměru lze do 15 dnů po jeho doručení podati u okresního úřadu ve Zlíně odvolání k zemskému úřadu v Brně.

II. (na opis) na vědomí

1. Obchodní a živnostenské komoře v Olomouci

2. Společenstvu mlynářů ve Veselí nad Moravou

Poučení o opravných prostředcích platí také pro Vás podle § 2, vládního nařízení č. 265/1938 Sb.

 

 

30. června.1939

od Mlynářského ústředí Václavské náměstí 60, Praha 2.

Komu: okresní úřad ve Zlíně Věc: František Dohnal, mlynář, Kvítkovice čp 155, pošta Otrokovice, okr. Zlín-stavba nového mlýna.

Bylo nám hlášeno, že pan František Dohnal pokračuje ve stavbě mlýna v Kvítkovicích čp 155, okres Zlín, ač byl upozorněn na ustanovení opatření Stálého výboru č. 258/38 Sb., a informován o možnostech nově postaveného mlýna používat. Se stavbou mlýna úředně řádně povolenou bylo sice započato před 15. říjnem 1938 a mlýn může býti legálně dostavěn, neboť byla splněna oznamovací povinnost podle § 5, odstavce 6 vládního nařízení číslo 363/38 Sb. Jde však o mlýn, kterému 1.) nebylo ověřeno základní množství námezdního ani obchodního mletí a kterému 2.) jest uložena podle § 2 písmena d) nahoře citované opatření Stálého výboru povinnost žádat o svolení k používání. Udělení svolení jest však vázáno podle § 3, odst. 4 podmínkou, že mlýn byl v provozu po 31. červenci 1937, která v případě Františka Dohnala splněna nebyla. Kromě toho podle § 3, odstavce 2 nelze uděliti svolení k používání mlýna, jemuž do 31. července 1937 nebylo ověřeno základní množství námezdního ani obchodního mletí, jestliže v okruhu 15 km od mlýna, o jehož používání se žádá, jest již jiný mlýn. Podotýkáme, že v okolí 15 km kolem Kvítkovic jest již 27 jiných mlýnů. František Dohnal by tedy mlýna, v jehož stavbě pokračuje, nemohl používat, protože svolení podle citovaného ustanovení nemůže mu býti uděleno. Provedením stavby mlýna by byl těžce hmotně poškozen, neboť takto investovaný kapitál by byl zbytečně uložen. Přesto, že jsme jmenovaného informovali sami, obracíme se na Vás a žádáme zdvořile, aby jste Františka Dohnala upozornili, že z hlediska opatření Stálého výboru č. 258/38 Sb. a vládního nařízení číslo 363/38 Sb. jest jeho počínání jeho zájmům škodlivé. Okresní úřad ve Zlíně přijal dne 3.7.1939.

 

11.8.1939, okresní úřad ve Zlíně, pro pana Františka Dohnala, mlynáře v Kvítkovicích, č. 9581/4.3. VI

I. Na Vaši žádost ze dne 10.6.1939 za kolaudaci a za povolení k používání válcového mlýna na pozemku parcelní číslo 1421/1, k.ú. Kvítkovice, ustanovuje tímto okresní úřad ve Zlíně podle § 128 moravského stavebního řádu komisionální jednání na pátek dne 18. srpna 1939 o 14 hodině na místě samém. Členové komise a účastníci sejdou se v ustanovený den a hodinu na místě samém. O tom se informujete s vybídnutím, aby jste se osobně nebo svým zplnomocněným zástupcem tohoto jednání zúčastnil a přizval k němu stavbyvedoucího.

II. Obecní radě v Kvítkovicích na vědomí se žádostí, aby zástupce obce zúčastnil se výše uvedeného jednání. Dále žádá okresní úřad, aby tamní městská obecní rada pozvala k výše uvedenému jmenování sousedy a jiné zájemníky a to nejpozději 48 hodin předem s upozorněním,  že případné námitky proti stavbě dlužno podati nejpozději při tomto komisionálním jednání, jelikož jinak by k nim nebylo přihlíženo. Do plánů lze nahlédnout u okresního úřadu ve Zlíně v úředních hodinách. Sousedé a jiní zájemníci buďte pozváni na písemné potvrzení, které zástupce obce odevzdá před zahájením jednání řídícímu komise.

III. Komu Ing. Humplík + Ing. ,  okresní úřad v Uherském Hradišti

Živnostenskému inspektorátu v Kroměříži

Správci železnice OZV

Na vědomím s pozvání účasti. Odesláno 12.8.1939

 

 

Protokol sepsaný okresním úřadem ve Zlíně v obci Kvítkovicích dne 18. 8. 1939

Předmětem jednání jest úřední řízení za účelem udělení kolaudace a povolení k používání válcového mlýna, vybudovaného na pozemku parcelní číslo 1421/1 k.ú. Kvítkovice Františkem Dohnalem, mlynářem v Kvítkovicích. Živnostensko-právní schválení, jakož i povolení ke stavbě bylo uděleno výměrem okresního úřadu ve Zlíně 28.2.1939, číslo 2529/1/VI.

Přítomní:

Za okresní úřad ve Zlíně:

JUDr. Hynek Masařík, komisař polní správy

Ing. Václav Horáček, vrchní technický komisař

Ing. Alois Humplík, technický rada

Za živnostenský inspektorát v Kroměříži: JUDr. Jaromír Košťál, rada živnostenského inspektorátu

Za správu dráhy OZV ve Zlíně: Ladislav Horsák

Za obec Kvítkovice: Čočka Bedřich, starosta

Obdržálek Bedřich, člen obecní rady

Sousedé a zájemníci: Šiska Bohumil

Žadatel: František Dohnal, mlynář v Kvítkovicích

 

Průběh a obsah jednání

Ve stanovenou dobu zahájil vedoucí komise jednání na místě samém, načež za přítomnosti všech členů komise byla provedena prohlídka vystavěného válcového mlýna a zjišťováno, pokud byly zachovány podmínky povolovacího výměru okresního úřadu Ve Zlíně. Při této prohlídce bylo zjištěno:

„Zevrubnou prohlídkou automatického mlýna Františka Dohnala v Kvítkovicích, parcelní číslo 1421/1 k. ú obce Kvítkovice bylo zjištěno, že žadatel vyhověl celkem podmínkám povolovacího výměru ve Zlíně ze dne 28.2.1938, číslo 2529/1-VI, a že stavba je provedena podle schválených plánů až na tyto menší změny: Projektovaná kancelář v přízemí nebyla provedena, přístavek, který měl býti zřízen u severní štítové zdi nebyl vybudován a ohnivzdorný strop nad třetím patrem byl nahrazen stropem trámovým s viditelnými stropnicemi. Posléze uvedený strop tvoří zároveň konstrukci střešní. Při dnešním jednání předložil žadatel plán na provedení přístavku u západního průčelí mlýnské budovy. Přístavba bude však provedena pouze přízemní o půdorysných rozměrech asi 10m x 3.5m. V přístavku se zřídí kancelář a místnost pro ubytování dělníků. Kancelář bude spojena železnými dveřmi s přízemím mlýna. Kancelář o rozměrech půdorysu 3,35 m x 4,05 m a výšce 3m bude osvětlena ze strany jižní oknem. Na protilehlé straně bude kancelář spojena jednokřídlými dveřmi s místností pro dělníky. Tato místnost bude 4,5m dlouhá, 3,35 m široká a 3 m vysoká. Osvětlena bude ze strany severní dvěma okny. Podlaha bude palubová, strop trámový s zorným podhledem. Sousedé a obec Kvítkovice, jakož i zástupce dráhy OZVD nemají námitek. Ve mlýně bylo umístěno toto strojní zařízení: Ve druhé etáži jsou postaveny čtyři válcové stolice délky 600x220 cm (asi), 800x220x250, 1000x250 a 700x250 a šrotovník o průměru 500. Třetí etáž slouží jako manipulační podlaha. Ve čtvrté etáži jsou postaveny dvě dvojité reformy, dva rovinné vysévače, aspiratér, magnet, trier, loupačka a cuzeka ? (cuxeka, cuzeha ?) Uvedené stroje ve čtvrté etáži jsou poháněny strojní transmisí resp. řemenovými převody pomocí elektromotoru z druhé etáže o výkonu 42 kW. Válcové stolice jsou poháněny rovněž řemenovými převody, resp. transmisí v přízemí u stropu poháněné rovněž shora uvedeným elektromotorem. Kromě toho je ve druhé etáži postaven šrotovník, který je poháněn elektromotorem o výkonu 7,5 kW. V podstřeší je postaven elektromotor o výkonu 2kW pro pohon čížkových výtahů jako rezerva. Parní pohon zařízen nebyl. Při realizaci projektu nebylo ještě zcela vyhověno podmínkám 7, 9, 10 a 19 citované povolovacím výměrem. Vzhledem k tomu se navrhuje, aby provozovna byla prohlášena za kolaudovanou, a aby bylo uděleno povolení k jejímu používání a provozu, bude-li vyhověno ještě těmto podmínkám:

1. podmínky povolovacího výměru okresního úřadu ve Zlíně č. 2529/1-VI z 28.2.1938 budou dodatečně splněny

2. projektované dveře v přízemí u mlýnice do kanceláře budou opatřeny samouzavíračem a upraveny včetně zárubně ohnivzorně.

3. v místnosti pro ubytování pomocných sil budiž postaráno v přiměřeném příležitost k mytí, ukládání šatů, bezpečný otop a osvětlení. Každý přespávající musí míti své lůžko s příslušným ložním prádlem

Žadatel prohlašuje, že béře výsledek jednání a obsah protokolu na vědomí a zavazuje se tyto podmínky splniti nejpozději do 1. října 1939

 

 

20. září 1939, František Dohnal, mlynář v Kvítkovicích, svolení podle ustanovení § 2 opatření stálého výboru č. 258/38 Sb., ze dne 17.8.1939. Adresát Ministerstvo obchodu. Předkládáme po vyhovění ze zprávou, že skutečnosti uvedené v dopisu Františka Dohnala zde dne 3.12.1938 jsou pravdivé. Dohnal jest snaživý živnostník, který z úspor ušetřených v cizině si vybudoval v Kvítkovicích moderně zařízený mlýn, jehož provoz nemůže ohroziti hospodářskou existenci okolních mlynářů, zejména nikoli existenci mlynářů v Malenovicích. Ostatní mlynáři nepřicházejí v celku v úvahu. Dohnal má živnostenský list na živnost mlynářskou, vydaný zdejším úřadem dne 13.2.1939, číslo 15.106/VI. Jednací spis o schválení provozovny je přiložen. 21.9.1939

 

8. října, 1939, Kvítkovice, adresát Okresní úřad Zlín

Odvolávám se na kolaudaci mého mlýna dne 18. srpna tohoto roku 1939 a sděluji zdvořile, že jsem splnil všechny podmínky, které mi byly při kolaudaci uloženy. Prosím, aby jste toto vzali laskavě na vědomí a poroučím se.  S projevem dokonalé úcty František Dohnal

 

Rok 1941

 

18. ledna 1941, Praha, Ministerstvo obchodu,

adresát pan František Dohnal, Kvítkovice čp 155.  

Na Vaši žádost ze dne 3. prosince 1938 o svolení k dalšímu používání Vašeho nového mlýna v Kvítkovicích, čp 155 v Kvítkovicích, okres Zlín, podle ustanovení § 2 a 3 opatření Stálého výboru č. 258/38 Sb., sděluje ministerstvo obchodu v dohodě s ministerstvem zemědělství: Přihlížejíc k § 2, písmene a) a d) uvedeného opatření nemá ministerstvo obchodu námitek proti dalšímu používání uvedeného mlýna v rozsah stanoveném výměrem okresního úřadu ve Zlíně čj 2529/1-VI ze dne 28. února 1938, jimž byla tato provozovna živnostensko právně schválena. Ministerstvo obchodu opozorňuje, že jakékoli další změny ve mlýně podléhají bez újmy jiných platných předpisů ustanovením shora uvedeného opatření Stálého výboru č. 258/38 Sb., a prováděcího vládního nařízení k němu, číslo 363/38 Sb. Za ministerstvo obchodu Dr. Horešovský

 

1. listopadu 1941 Statický výpočet ku přístavbě mlýnské budovy

 

6. listopadu, 1941, Kvítkovice

Věc: Žádost o povolení ku stavbě, odesilatel František Dohnal, adresát Okresní úřad ve Zlíně. Podepsaný František Dohnal, mlynář, Kvítkovice, žádá tímto zdvořile o povolení ku stavbě a o stavební komisi pro skladiště na obilí a mouku, které hodlá postaviti při mlýnské budově v Kvítkovicích čp 155. Předkládám celkem 13 příloh a sice trojmo plány a statický výpočet. Sousedé Bohumil Šiška, J. Šiska, a dráha OZVD jichž se bude stavba týkat. Stavbu provede V. Kašpárek, stavitel, Napajedla. 

 

30.11.1941 Projednání přístavby mlýna, okresní úřad ve Zlíně . Na Vaši žádost ze dne 6.11.1941 za živnostensko-právní schválení jakož i za povolení ke stavbě skladiště obilí a mouky při Vašem mlýně v Kvítkovicích čp 155. Ustanovuje tímto okresní úřad ve Zlíně a následujícího moravského stavebního řádu komisionální jednání na úterý 9. prosince 1941 o 14 hodně na místě samém. Členové komise a účastníci sejdou se v ustanovený den a hodinu na místě samém. O tom se uvědomujete s vybídnutím, aby jste se osobně nebo svým zplnomocněným zástupcem tohoto jednání zúčastnil a přizval k němu stavbyvedoucího. Obecní radě v Kvítkovicích na vědomí se dává.

 

 

 

od Mlynářského ústředí Václavské náměstí 60, Praha 2

pro pana Františka Dohnala, mlynáře, Kvítkovice čp 155, pošta Otrokovice, okr. Zlín.

Potvrzení podle ustanovení § 5, odstavec 2, vládního nařízení číslo 363/1938 Sb. z 31. prosince 1941 od Mlynářského ústředí Václavské náměstí 60, Praha 2. Pro pana Františka Dohnala, mlynáře, Kvítkovice čp 155, pošta Otrokovice, okr. Zlín. Mlynářské ústředí potvrzuje, že následující přístavbou budovy mlýna v Kvítkovicích čp 155, pošta Otrokovice, politický okres Zlín nerozšíří se jeho výrobní schopnost.

 

Prohlášení zástupce dráhy, Správa provozu OZVD (Otrokovice-Zlín-Vizovice dráha) ve Zlíně z 9. prosince 1941.

 

Rok 1942

 

Výměr z 9. 2.1942 – okresní úřad potvrzuje na základě předložených plánů a výsledků místního šetření ze dne 9.12.1941, že proti projektované stavbě skladiště obilí a mouky není námitek ve stanovisku předpisů moravského stavebního úřadu, bude-li udělena výjimka od zákazu nových staveb ve smyslu vládního nařízení ze dne 7. května 1941, číslo 166 Sbírky. Po předložení potvrzení o povolení výjimky podle zmíněného vládního nařízení Vám bude vydáno povolení ku stavbě výše uvedeného skladiště. Adresováno: pan František Dohnal, Kvítkovice čp 155

 

Rok 1944

 

Ministerstvo hospodářství a práce, Praha 14. 7. 1944

Okresnímu úřadu Zlín

Dvojí členství ve Federaci průmyslu a řemesel- Oprava živnostenských oprávnění

Firma Baťa v Otrokovicích a firma František Dohnal v Kvítkovicích u Otrokovic

Bezirksbehörde

Doppelmitgliedschaft beim Zentralverband der Industrie und der Handwerks. Berichtigung der Gewerbescheine Muhlen

is der Gewerbeschein lautend auf das Müllergewerbe für ein auf das fabrikamässig betriebene Müllergewerbe-soweit sie schon nicht im Besitze eines fabriksmässigen Gewerbescheine ist ohne jedes verfahren auszutauschen.

Vollzug melden abschrift das Gewerbescheines vorlagen

frist: 20.8.1944

 

9.8.1944

Ministerstvo hospodářství a práce sdělilo toto:

Firmě František Dohnal v Kvítkovicích budiž živnostenský list znějící na živnost mlynářskou vyměněn na nový znějící na živnost mlynářskou po továrensku provozovanou.

Ukládám Vám, aby jste mi ihned předložil svůj živnostenský list ze dne 13.3.1939, číslo 15106/2/VI/38